SCANDINAVIA Norway Denmark

SCANDINAVIA Norway Denmark

ราคาเริ่มต้น : 219,999 บาท
รหัสทัวร์ : KSC211121-EK
สายการบิน : เอมิเรตส์ แอร์ไลน์
ระยะเวลา : 11 วัน 8 คืน

รายละเอียด

     1     กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

21.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์(EK) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

     2   ออสโล-ศาลาว่าการกรุงออสโล-พระราชวังหลวงออสโลโรงละครแห่งชาติ

01.05 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ โดยสายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เที่ยวบินที่ EK385 (01:05-05:00) // EK159 (07:35-12:00) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 16 ชั่วโมง 55 นาที (รวมเวลาแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

12.00 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ (ปลายเดือน มี.ค.-ต.ค เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง พ.ย.-ต้นเดือน มี.ค. เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร

จากนั้นนำท่านชมเมืองออสโล ถ่ายรูปหน้าหน้าศาลาว่าการกรุงออสโล (Oslo City Hall) ตัวอาคารด้านนอกเป็นอิฐสีน้ำตาลแดงอยู่ริมน้ำ เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ด้านในโถงกว้างขนาดใหญ่ แบ่งเป็นห้องต่างๆ เช่น สถานที่ทำงานของส่วนราชการ สถานที่ประชุมของสภาเมือง และสถานที่จัดเก็บชิ้นผลงานศิลปะเก่าแก่และโบราณวัตถุต่างๆ ที่สำคัญศาลาว่าการกรุงออสโลใช้เป็นสถานที่ประกาศและพิธีมอบรางวัลโนเบลสาขาต่างๆ ของโลก

จากนั้นนำท่านชมด้านนอกพระราชวังหลวงออสโล (Royal Palace Oslo) มีอายุเกือบ 200 ปี เป็นที่ประทับของพระราชา พระราชินี และราชวงศ์ ตั้งอยู่ที่ปลายสุดของถนนคาร์ล โยฮันส์ เกต (Karl Johans Gate) เริ่มก่อสร้างในปี ค.ศ. 1824 เสร็จสมบูรณ์วันที่ 26 เดือนกรกฎาคม ปี ค.ศ.1849 ระยะเวลา 25 ปี ถือเป็นสมบัติของรัฐและเป็นที่ทำงานของพระมหากษัตริย์ รวมถึงเป็นที่ประทับของราชวงศ์ต่างๆ จะเปิดให้เข้าไปเดินชมบรรยากาศภายในเฉพาะในฤดูร้อนเท่านั้น  นำท่านถ่ายรูป โรงละครแห่งชาติ (Oslo Opera House) หนึ่งในโครงการปรับปรุงบริเวณชายฝั่งของออสโลให้เกิดเป็นพื้นที่ที่มีประโยชน์ และการปรับผังการจราจรของชายฝั่งด้านตัวเมืองออสโล

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหาร

ที่พัก Hotel Scandic Oslo Airport หรือระดับเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

(**โรงแรมที่นำเสนอเป็นการนำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ชื่อโรงแรมที่พักทางบริษัทจะทำการแจ้ง 3 – 5 วันก่อนการเดินทาง เนื่องจากโรงแรมมีจำนวนจำกัด หากเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไปนอนเมืองใกล้เคียงแทน**)

     3   สนามบินเอเวเนส-โลโฟเทน-หมู่บ้านชาวประมงเฮนนิงสแวร์

เช้ารับประทานอาหารเช้า  (แบบกล่อง)

06.00 น. ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินออสโล (OSL)

08.55 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเอเวเนส (EVE) โดย สายการบิน นอร์วีเจียนแอร์ไลน์ (DY)

เที่ยวบินที่ DY360 (08.55-10.35) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที

10.35 น. นำท่านเดินทางสู่ โลโฟเทน (Lofoten) หมู่เกาะทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์ ประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่ต่างๆ โดยมีเกาะใหญ่หลักๆ อยู่ด้วยกัน 5 เกาะ ได้แก่ Austvågøy, Gimsøya, Vestvågøy, Flakstadøya และ Moskenesøya แต่ละเกาะก็จะเชื่อมต่อกันด้วยสะพานเพื่อความสะดวกในการสันจร บริเวณคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย รวมถึงมีประวัติเป็นดินแดนของชาวไวกิ้งนับพันปี ผู้คนส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพชาวประมง

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร

จากนั้นนำท่านสู่หมู่บ้านที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดบนหมู่เกาะโลโฟเทน อันเป็นจุดสิ้นสุดของถนนสายหลัก E10 ซึ่งถือว่าเป็นหมู่บ้านที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยว นำชมหมู่บ้านชาวประมงเฮนนิงสแวร์ (Henningsvær) ซึ่งมีจุดขายสำคัญอย่างหนึ่ง คือ สนามฟุตบอลที่มีภูมิทัศน์อันน่าตื่นตาตื่นใจ จนได้รับการกล่าวขานว่าเป็นสนามฟุตบอลที่สวยที่สุดในโลก นอกจากรอบ

สนามฟุตบอล Henningsvaer Stadium จะเต็มไปด้วยเรือนตากปลาคอด ที่เป็นสินค้าส่งออกชื่อดังของหมู่บ้านประมงที่นี่แล้ว ยังมีเนินภูเขาเล็กๆ (Henningsvær Port Viewpoint) สามารถเดินขึ้นถ่ายรูปชมความงามของสถานที่ดังกล่าวได้ ให้ท่านได้เดินเล่นชมหมู่บ้าน และเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

เย็นรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก Hotel Live Lofoten หรือระดับเทียบเท่า

(**โรงแรมที่นำเสนอเป็นการนำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ชื่อโรงแรมที่พักทางบริษัทจะทำการแจ้ง 3-5 วันก่อนการเดินทาง เนื่องจากโรงแรมมีจำนวนจำกัด หากเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไปนอนเมืองใกล้เคียงแทน**)

*** ห้องพักมีโอกาสพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติไม่สามารถกำหนดหรือทราบ

หมู่บ้านฮัมโนยา-เมืองรีนน์-หมู่บ้านซาคริซอย-เมืองนัสฟยอร์ด-เมืองนาร์วิค

เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ  โรงแรม

นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้าน Hamnoy อีกชื่อหนึ่งว่า “ฮัมโนยา” เป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็ก ๆ ที่ว่ากันว่ามีความเก่าแก่ที่สุดนำท่านแวะถ่ายภาพกับอีกมุมมหาชนที่ถ่ายทอดความเป็นลอฟโฟเทนได้ดีที่สุด คือภาพหมู่บ้าน ชาวประมงสีแดง หน้าภูเขาสูงตระหง่าน ตัดกับพื้นน้ำสีฟ้าจากน้ำทะเลแวะถ่ายภาพที่ Hamnoy Bridge Photospot Viewpoint พิกัดถ่ายรูปมุมเอกลักษณ์ หมู่บ้านชาวประมงขนาดเล็กที่โดดเด่นจากบ้านกระท่อมไม้สีแดงเลียบชายฝั่งซึ่งมีฉากหลังเป็นภูเขาสูง

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง เมืองรีนน์ (Reine) ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะ ระหว่างสองข้างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติอันสวยงามแปลกตา ไปตามถนนสาย E10 ซึ่งเป็นถนนเส้นหลักสายเดียวของหมู่เกาะลอฟโฟเทน นำท่านเดินทางผ่านถนนเส้นเล็กๆเชื่อต่อระหว่างเกาะเล็กเกาะน้อย ข้ามสะพานต่างๆ จนกระทั่งเดินทางถึง เมือง Reine ให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง และถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจนำท่านสู่จุดชมหมู่บ้านซาคริซอย (Sakrisoy) หมู่บ้านชาวประมงเก่าแก่ของหมู่เกาะโลโฟเทน(Lofoten) ประเทศนอร์เวย์ มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ด้วยบ้านไม้หลังเล็กๆเรียงรายริมน้ำ กับภูเขาหิมะขาวโพลนในช่วงหน้าหนาว มีความพิเศษกว่าหมู่บ้านอื่นๆในโลโฟเทน คือตัวบ้านมีสีเหลืองสด ต่างจากหมู่บ้านอื่นๆที่มีเป็นสีแดง

กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร

นำท่านเดินทางเมืองนัสฟยอร์ด (Nusfjord) เมืองเล็กๆที่มีทัศนียภาพอันน่าสนใจอีกแห่งหนึ่งในหมู่เกาะโลโฟเทน ที่มีวิวภูเขาสลับกับแม่น้ำ และภาพสะท้อนวิวเทือกเขาบนผืนน้ำ ให้ท่านเดินชมหมู่บ้านนัสฟยอร์ด (Nusfjord Fisherman Village) ที่ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่เก่าแก่ที่สุดและยังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีเยี่ยมอีกแห่งของนอร์เวย์ หมู่บ้านแห่งนี้มีกระท่อมชาวประมงทั้งสีเหลืองและแดง อีกทั้งยังอนุรักษ์บ้านเมืองเก่าไว้เป็นอย่างดี และได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก (UNESCO)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเล็กเนส (Leknes) อีกหนึ่งเมืองสวยอันขึ้นชื่อของหมู่เกาะโลโฟเทน (Lofoten)  นำท่านเดินเล่นชมเมือง และเก็บภาพความประทับใจ

นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองนาร์วิค(Narvik) เมืองทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์ที่แวดล้อมด้วยภูเขา และ ทะเลอันกว้างใหญ่ มีชื่อเสียงในเรื่องของพื้นที่การเล่นสกีที่มีความเป็นเอกลักษณ์ โดยสามารถดึงดูด นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างมากในช่วงฤดูหนาว อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในการดูแสงเหนือ พร้อมกับ แนวชายฝั่งฟยอร์ดและวิวภูเขาที่รายล้อมเมืองอย่างสวยงาม

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม

ที่พัก Hotel Scandic Narvik หรือระดับเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

(**โรงแรมที่นำเสนอเป็นการนำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ชื่อโรงแรมที่พักทางบริษัทจะทำการแจ้ง 3-5 วันก่อนการเดินทาง เนื่องจากโรงแรมมีจำนวนจำกัด หากเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไปนอนเมืองใกล้เคียงแทน**)

เมืองโมเอน-ขับสโนว์โมบิล-ขับรถลากเลื่อนด้วยสุนัขฮัสกี้-เมืองทรอมโซ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโมเอน (Moen) ให้ท่านเปลี่ยนชุดกันหนาวแบบพิเศษ ซึ่งประกอบด้วย ชุดเทอร์มอล รองเท้าบู๊ต ผ้าพันคอ ถุงมือ และหมวกกันน็อก รับฟังคำแนะนำเกี่ยวกับการขับขี่เพื่อความปลอดภัย สนุกสนานจากเจ้าหน้าที่ นำท่านสนุกเพลิดเพลินกลางทุ่งหิมะแห่ง Moen ให้ท่านสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ด้วยการขับ สโนว์โมบิล (Snowmobile) หรือเจ้าตีนตะขาบติดสกี โลดแล่นไปตามทุ่งหิมะ ลัดเลาะป่าน้ำแข็ง ผ่านชมทัศนียภาพของหิมะกว้างไกลสุดสายตาโดยจะมีไกด์ท้องถิ่นขับนำทางและปิดท้ายขบวน ตะลยไปในทุ่ง น้ำแข็งกว้างอย่างเต็มอิ่ม (ใช้เวลา1 ชั่วโมง)   (*** ขับสโนว์โมบิล คันละสองท่าน หากต้องการขับคนเดียวจ่ายเพิ่มท่านละ 6,500 บาท / มีชุดกันหนาว ถุงมือ หมวกนิรภัย และรองเท้าลุยหิมะเตรียมไว้บริการทุกท่าน ***)

นำท่านเดินทางเข้าชม “ฟาร์มสุนัขฮัสกี้” (Husky Farm) ชมความน่ารักของสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้ ที่แสนเชื่อง และเป็นกันเองของชาวแลปป์ ฮัสกี้เป็นสุนัขพันธุ์พื้นเมืองที่มักเลี้ยงไว้ใช้ในเขตหนาว จากนั้นให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์อันแปลกใหม่กับการ ทดลองซิ่งรถเลื่อนเทียมสุนัขฮัสกี้ ที่มีไว้บริการภายในฟาร์ม (ใช้เวลา ประมาณ 1 ชั่วโมง)

บริการภายในฟาร์ม (ใช้เวลา ประมาณ 1 ชั่วโมง)

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านสู่เมืองทรอมโซ(Tromso) เมืองในฝันของคนล่าแสงเหนือในประเทศนอร์เวย์(Norway) ทางตอนเหนือของคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเขตอาร์กติกเซอร์เคิล นอร์เวย์ (Norway) ดินแดนแห่งการท่องเที่ยวในกลุ่มนอร์ดิก ซึ่งตั้งอยู่ในยุโรปเหนือ เมืองที่นักท่องเที่ยวนิยม

เมืองทรอมโซ-นั่งรถเลื่อนที่ลากโดยกวางเรนเดียร์-นั่งเคเบิ้ลคาร์ชมเมืองทรอมโซล่องเรือสำราญ Havila Voyage

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  โรงแรม

นำท่านชม มหาวิหารทรอมโซ(Tromso Cathedral) มหาวิหารไม้ที่ตั้งอยู่ในย่านใจกลางเมือง ที่ได้รับการยอมรับว่ามีความเก่าแก่ที่สุด และยังเป็นหนึ่งในโบสถ์ไม้ที่ใหญ่ที่สุดของนอร์เวย์ โดยมหาวิหารถูกสร้างขึ้นในช่วงปี 1861 ในแบบสไตล์กอธิคที่มีความงดงามมาก

นำท่านเดินทางสู่ Reindeer Farm And Sami Culture นำท่านเที่ยวชมธรรมชาติในฟาร์ม ชมวิถีชีวิต การดำรงชีวิตด้วยการเลี้ยงสัตว์ตามธรรมชาติของชนเผ่าซามิ ชนเผ่าโบราณที่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ในเขตขั้วโลกเหนือ ทำความรู้จักกับสัตว์เลี้ยงในฟาร์มของชาวเผ่าซามิ ได้แก่กวางเรนเดียร์ ให้ท่านได้ป้อนอาหารกวางเรนเดียร์ด้วยมือของท่านเองและถ่ายภาพเป็นที่ระลึก  ให้ท่านสนุกสนานกับการนั่งรถเลื่อนที่ลากโดยกวางเรนเดียร์

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านนั่งเคเบิ้ลคาร์(Fjellheisen Cable Car) สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน(Mt Storsteinen) เป็นยอดเขาสูงที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 420 เมตร มีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นเมืองทรอมโซและบริเวณใกล้เคียงที่มีลักษณะเป็นเกาะใหญ่แยกจากกันโดยมีร่องน้ำซึ่งเกิดจากการกัดเซาะตั้งแต่ยุคน้ำแข็ง กลายเป็นฟยอร์ดอยู่โดยรอบ ด้านทิศตะวันออกมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศสวีเดนและฟินแลนด์ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจของเมืองทรอมโซจากมุมสูง

นำท่านชม มหาวิหารอาร์กติก(Arctic Cathedral) สถานที่อันโดดเด่น ที่นักท่องเที่ยวต้องมากันให้ได้ เพราะเป็นวิหารที่ถูกสร้างขึ้นในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ มีโครงสร้างและรูปทรงแปลกตา แรงบันดาลใจจากภูมิทัศน์ภาคเหนือของนอร์เวย์ ที่นี่มีชื่อเสียงมากในทรอมโซ สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1965 และยังเป็นสถานที่ที่ชมความงดงามของแสงเหนือ และพระอาทิตย์เที่ยงคืน

17.00 น. นำท่าน Check In เรือสำราญ Havila Voyage

เส้นทางทรอมโซ-ฮอนนิ่งสแวค (18.15-10.55 น.)

เรือสำราญลำใหม่สุดหรูหรา ที่มีชื่อเสียงและความชำนาญในแถบชายฝั่งฟยอร์ดของประเทศนอร์เวย์ เรือ ประหยัดพลังงาน เสียงเครื่องยนต์ที่เงียบและปล่อยมลพิษสู่อากาศน้อย มาตรฐารการบริการระดับ 5 ดาว ภายในห้องพักตกแต่งสไตล์นอร์ดิก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องพักSeaview) ท่านสามารถนั่งชมวิวตามจุดพักผ่อนบริเวณต่างๆภายในเรือ หรือจากภายในห้อง ภายในเรือมีหลากหลายมุมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย อาทิ คาเฟ่ ห้องฟิตเนส บาร์และเลานจ์ อีกทั้งยังมี FREE WIFI ให้ท่านได้ใช้งานอย่างไม่จำกัดตลอดการเดินทาง ยามค่ำคืน ในวันที่อากาศเปิด ท่านยังสามารถเฝ้าชมแสงเหนือได้บนเรือ ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในห้องพัก หรือจุดต่างๆบนเรือ ให้ท่านได้ชมวิวชายฝั่งฟยอร์ดนอร์เวย์ได้อย่างเต็มอิ่ม

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนเรือ

*** บนเรือมีโอกาสพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติไม่สามารถกำหนดหรือทราบล่วงหน้าได้โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในขณะนั้น ***

https://www.havilavoyages.com/

 

7   ฮอนนิ่งสแวค-นอร์ทเคป-เรือสำราญ Havila Voyage

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือ

10.55 น. เดินทางถึงเมืองฮอนนิ่งสแวค (Honningsvag) ดินแดนที่อยู่เหนือสุดของโลกทางภาคเหนือของประเทศนอร์เวย์ เป็นแคว้นกว้างใหญ่ซึ่งเป็นบริเวณแห่งทะเลน้ำแข็ง (Arctic Circle) เป็นดินแดนแห่งพระอาทิตย์เที่ยงคืน และสถานที่ชมแสงเหนืออันขึ้นชื่อ

จากนั้นนำท่านเดินทางขึ้นเหนือสู่ นอร์ทเคป (North Cape) นำท่านชมภาพถ่ายเกี่ยวกับการประพาสของรัชกาลที่ 5 เมื่อปี พ.ศ. 2450 ซึ่งพระองค์ได้จารึกพระปรมาภิไธยบนก้อนหินขนาดใหญ่ที่ปัจจุบันได้จัดแสดงไว้ให้ชาวไทยได้มีความภาคภูมิใจในพระปรีชาสามารถภายในพิพิธภัณฑ์สยาม ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ประเทศไทย นำท่านรับฟังและชมเรื่องราวของปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืนในห้องAuditorium ก่อนที่จะไปชมปรากฏการณ์จริงด้านนอกเฉลิมฉลองการพิชิตแหลมนอร์ทเคปด้วยแชมเปญ และไข่ปลาคาเวียร์ พร้อมรับประกาศนียบัตรเป็นที่ระลึกสำหรับผู้มาเยือน แหลมนอร์ทเคป ยังถือว่าเป็นจุดที่มีหน้าผาที่สูงสุดของทวีปยุโรป โดยหน้าผามีความสูงอยู่ที่ 307 เมตร จากทะเลอาร์กติก ทะเลแห่งขั้วโลกเหนือ จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองฮอนนิ่งสแวค

13.45 น. นำท่าน Check In เรือสำราญ Havila Voyage

เส้นทางฮอนนิ่งสแวค-คิร์เคนเนส (14.30-09.00 น.)

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือ

เรือสำราญลำใหม่สุดหรูหรา ที่มีชื่อเสียงและความชำนาญในแถบชายฝั่งฟยอร์ดของประเทศนอร์เวย์ เรือ ประหยัดพลังงาน เสียงเครื่องยนต์ที่เงียบและปล่อยมลพิษสู่อากาศน้อย มาตรฐารการบริการระดับ 5 ดาว ภายในห้องพักตกแต่งสไตล์นอร์ดิก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก (Seaview)ท่านสามารถนั่งชมวิวตามจุดพักผ่อนบริเวณต่างๆภายในเรือ หรือจากภายในห้อง ภายในเรือมีหลากหลายมุมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย อาทิ คาเฟ่ ห้องฟิตเนส บาร์และเลานจ์ อีกทั้งยังมี FREE WIFI ให้ท่านได้ใช้งานอย่างไม่จำกัดตลอดการเดินทาง ยามค่ำคืน ในวันที่อากาศเปิด ท่านยังสามารถเฝ้าชมแสงเหนือได้บนเรือ

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนเรือ

*** บนเรือมีโอกาสพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติไม่สามารถกำหนดหรือทราบล่วงหน้าได้โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในขณะนั้น ***

https://www.havilavoyages.com/

8   เมืองคิร์เคนเนส-จับปูยักษ์ (King Crab Safari)-โรงแรมหิมะ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือ

09.00 น. เดินทางถึงเมืองคิร์เคนเนส (Kirkenes)

นำท่านสู่เมืองคิร์เคนเนส (Kirkenes) ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของนอร์เวย์ในเขตอาร์คติดเซอร์เคิล ซึ่งมีเขตติดกับประเทศรัสเซีย และยังเป็นเมืองหลวงของภูมิภาคบาเรนส์ เป็นอีกเมืองหนึ่งของนอร์เวย์ที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมากในช่วงฤดูหนาวนำท่านสัมผัสประสบการณ์กับ การจับปูยักษ์ (King Crab Safari) ท่ามกลางอากาศหนาวเย็น โดยมีเจ้าหน้าที่ขับรถสโนว์โมบิลลากเลื่อน นำท่านสู่ทะเลสาบน้ำแข็งพร้อมสาธิตการจับปูยักษ์ ให้ท่านได้สนุกสนานกับการตกปูยักษ์ ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับปูยักษ์และปรุงอาหารมื้อพิเศษให้ท่านได้ลิ้มรส เนื้อปูยักษ์ แบบสดๆ และรับประทานกันอย่างเต็มอิ่ม (มีบริการเครื่องแต่งกายเพื่อป้องกันความหนาวเย็น)

นำท่านชม โรงแรมหิมะ (Snow Hotel) ซึ่งทำมาจากน้ำแข็งและหิมะ เปิดทำการในปี 2006 ซึ่งจะเปิดให้บริการเฉพาะช่วงฤดูหนาวในเดือนธันวาคม – เดือนเมษายนเท่านั้น ภายในโรงแรมและห้องพักถูกตกแต่งด้วยปะติมากรรมน้ำแข็งและหิมะเป็นรูปแบบต่างๆ บาร์ เตียงโต๊ะและเก้าอี้เป็นน้ำแข็ง โดยจะมีการรักษาอุณหภูมิไว้ที่ -4 องศาเซลเซียส ซึ่งภายนอกอาจติดลบได้ถึง -30 องศาเซลเซียส อิสระให้ท่านชมโรงแรมหิมะตามอัธยาศัย

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม

ที่พัก Hotel Thon Kirkenes หรือระดับเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

(**โรงแรมที่นำเสนอเป็นการนำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ชื่อโรงแรมที่พักทางบริษัทจะทำการแจ้ง 3-5 วันก่อนการเดินทาง เนื่องจากโรงแรมมีจำนวนจำกัด หากเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไปนอนเมืองใกล้เคียงแทน**)

9   คิร์เคนเนส-ออสโล-โคเปนเฮเกน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

09.00 น.           ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน Kirkenes Airport (KKN)

11.25 น.          ออกเดินทางสู่ สนามบินออสโล (OSL) โดยสายการบิน Scandinavian Airlines เที่ยวบินที่ SK4473 (11.25-13.40) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2.05 ชม.

13.40 น.          เดินทางถึง สนามบินออสโล เปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางต่อสู่สนามบินกรุงโคเปนเฮเกน

กลางวัน            อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ สนามบิน

16.10 น.          ออกเดินทางสู่ สนามบินกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบิน Scandinavian Airlines เที่ยวบินที่ SK459 (16.10-17.25) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.15 ชม.

17.25 น.          เดินทางถึง สนามบินกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเข้าสู่ที่พัก

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ AC Hotel by Marriott Bella Sky Copenhagen หรือระดับเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (**โรงแรมที่นำเสนอเป็นการนำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ชื่อโรงแรมที่พักทางบริษัทจะทำการแจ้ง 3 – 5 วันก่อนการเดินทาง เนื่องจากโรงแรมมีจำนวนจำกัด หากเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไปนอนเมืองใกล้เคียงแทน**)

10     โคเปนเฮเกน-เงือกน้อยลิดเดิ้ลเมอร์เมด-น้ำพุเกฟิอ้อน-นูฮาวน์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านชมกรุงโคเปนเฮเกน(Copenhagen) เมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งของยุโรปที่ก่อตั้งขึ้นในราวคริสต์ศตวรรษที่ 10 ถือเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย ซึ่งเต็มไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม และน่าตื่นตาตื่นใจ นำท่านถ่ายภาพกับเงือกน้อยลิตเติ้ล เมอร์เมด (The Little Mermaid) ตำนานแห่งความรักของเงือกน้อยสัญลักษณ์ที่สำคัญของกรุงโคเปนเฮเกน จากงานการประพันธ์อันลือชื่อของฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์สัน (Hans Christian Andersen) แอเรียล คือ ตัวละครสำคัญที่ทำให้กรุงโคเปนเฮเกนได้รับฉายาอีกอย่างหนึ่ง นอกจากสวรรค์แห่งเมืองท่า ว่าเป็นเมืองแห่งความรักในเทพนิยายอีกด้วย นอกจากจะนั่งอวดโฉมอยู่ริมชายหาดแล้ว แอเรียล ยังปรากฏตัวอยู่ในโปสการ์ด และของที่ระลึก ไม่ว่าจะเป็น แม็กเน็ต แก้วน้ำ พวงกุญแจ

นำท่านถ่ายภาพกับน้ำพุเกฟิอ้อน(Gefion Fountain) อนุสาวรีย์ที่เป็นที่มาแห่งตำนานในการสร้างประเทศ ลักษณะเป็นน้ำพุรูปปั้นผู้หญิงกำลังถือแส้ไล่วัว 4 ตัว ที่มีตำนานเล่าขานกันว่า เทพเจ้าผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ดลบันดาลให้พระนางกอบกู้ชาติ พระราชินีเกฟิอ้อน จึงแปลงร่างลูกชาย 4 คนให้เป็นโคเพื่อไถพื้นดินขึ้นมาจากใต้น้ำ จนเกิดเป็นประเทศเดนมาร์กนำท่านเดินทางสู่นูฮาวน์ (Nyhavn) แหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมือง เพราะมีร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกที่สวยงามทันสมัยประกอบกับมีเรือใบ และเรือสินค้าโบราณที่ได้รับการบูรณะซ่อมแซมอย่างดีถูกนำมาจอดทอดสมออยู่ริมสองข้างฝั่งแม่น้ำ บริเวณแห่งนี้ยังเคยเป็นที่พำนักของฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์ซัน ราชานักเขียนแห่งโลกนิทานผู้เลื่องชื่อที่มีผลงานมากมาย อาทิ เงือกน้อย ลูกเป็ดขึ้เหล่ และอื่นๆ ซึ่งมีคนว่ากันว่าเขาเขียน นิทานเรื่องแรกในปี ค.ศ.1835 ที่บ้านของเขาในนูฮาวน์ ยิ่งทำให้ย่านนูฮาวน์เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวจำเป็นต้องไปเยี่ยมชมให้ได้

ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงโคเปนเฮเกน เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ

15.35 น. ออกเดินทางจากเมืองโคเปนเฮเกน กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ (EK) เที่ยวบินที่ EK152 (14.20-23.45) / EK376 (03.50(+1)-12.55) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 15.55 ชั่วโมง (รวมเวลาแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

11 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

12.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

รายละเอียดเที่ยวบิน กำหนดการเดินทาง ราคา
ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว
BKK-OSL EK385 (01:05-05:00) // EK159 (07:35-12:00)

CPH-BKK EK152 (14.20-23.45) / EK376 (03.50(+1)-12.55)

19-29 กุมภาพันธ์ 67 219,999.- 219,999.- 45,000.-
      BKK-OSL EK385 01:35-04:45 // EK159 07:30-12:35

CPH-BKK EK152 15:35-23:55 // EK376 03:35-12:45(+1)

      19-29 มีนาคม 67 219,999.- 219,999.- 45,000.-
      BKK-OSL EK385 01:05-05:00 // EK159 07:45-12:00

CPH-BKK EK152 14:20-23:45 // EK376 03:35-12:45(+1)

7-17 เมษายน 67 219,999.- 219,999.- 45,000.-

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาลโปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร์

กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว เงื่อนไขการให้บริการ ยกเลิกการบริการ และหมายเหตุทั้งหมดอย่างละเอียดทุกข้อ เพื่อประโยชน์ของท่านเอง และเพื่อความถูกต้อง เข้าใจตรงกันระหว่างท่าน และบริษัทฯ เมื่อท่านจองทัวร์ และชำระเงินมัดจำเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขหมายเหตุที่บริษัทฯ แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว

**ราคานี้เป็นราคาทัวร์ตั้งแต่ แต่ 10 ท่านขึ้นไป รับไม่เกิน 25 ท่าน**
** หากต่ำกว่า 10 ท่าน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกการเดินทาง ** เนื่องจากกฎการเข้าพักของโรงแรมในยุโรปบังคับให้เด็กอายุมากกว่า 7 ปีขึ้นไปจะต้องนอนมีเตียงเสริม บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียงหากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่านเรียนแนะนำว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า **สำหรับท่านที่พักห้อง 3 เตียงขนาดของห้องพักขึ้นอยู่กับทางโรงแรมเป็นผู้จัดถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว**

อัตรานี้รวม

อัตรานี้รวม

อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) แบบหมู่คณะ/ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ\
 2. ค่ารถโค้ช ปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 3. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า
 4. ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ
 5. ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
 6. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ Etats Schengen
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 3,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาล 2,500,000บาทไม่คุ้มครอง โรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอื่นๆเป็นไปตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ฯ
 8. ค่าประกันรวมรักษาโควิดหากป่วยหรือต้องกักตัวในต่างประเทศ(รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขแห่ง.กรมธรรม์)
 9. พนักงานยกกระเป๋าโรงแรมที่พัก
 10. น้ำดื่มวันละ 1 ขวด / ท่าน
 11. ค่าน้ำหนักกระเป๋า (น้ำหนัก 30 กิโลกรัม)

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง, แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย
 2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
 4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
 5. ค่าปรับสัมภาระที่เกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 6. ค่าทิปคนขับรถในยุโรป และ ทิปหัวหน้าทัวร์ 70 ยูโร/ท่าน/ทิป

การจองและการชำระ

 1. ชำระเงินมัดจำท่านละ 80,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น ส่วนที่เหลือชำระ 30 วันก่อนการเดินทาง เฉพาะวันหยุดยาวและนักขัตฤกษ์ ชำระส่วนที่เหลือ 40 วันก่อนการเดินทาง
 2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
 3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที
 4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
 6. กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วันทำการทางบริษัทฯต้องขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนตามกำหนด เงื่อนไขการชำระ เงินแต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามทาง   บริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช่จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเท่านั้น
 7. หากท่านจองและส่งเอกสารในการทำวีซ่าเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทันกาหนดการออกตั๋วกับทางสายการบิน และผลของวีซ่า ของท่านไม่ผ่านบริษัท ฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด
 8. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

เงื่อนไขการยกเลิกและการปรับเงินค่าบริการ

– ยกเลิกการเดินทาง 60 วันไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวันเดินทางตรงกับเทศกาลหรือหยุดยาว เช่น สงกรานต์ / ปีใหม่ เป็น 60 วัน) หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)

– ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31-59 วัน คืนมัดจำ 50% หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน, ค่ามัดจำโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถ้ามี)

– ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันหักค่าใช้จ่าย100% ของราคาทัวร์

– ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า–ออกเมืองได้เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่หักค่าใช้จ่าย 100%

– กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้วทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการค่ายื่นวีซ่าและค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป

หมายเหตุสำคัญเพิ่มเติม

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่เกิดจากเหตุวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร, ภัยธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือยกเลิกจากเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน,การประท้วง,การก่อจลาจล,อุบัติเหตุ,ปัญหาการจราจร,ภัยธรรมชาติ,ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ทางบริษัทจะคำนึงถึง ผลประโยชน์และความปลอดภัยของทุกท่านเป็นสำคัญ
 3. ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลทรัพย์สินของมีค่าส่วนตัวต่างๆของท่านเองหากเกิดการสูญหายของ

ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่สามารถรับผิดชอบทุกกรณี

 1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้

เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมืองรวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือ เดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือ เนื่องจากเหตุผลหรือความผิดของตัวท่านเอง

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณีเช่นผู้ที่ตั้งครรภ์, เด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ, ผู้ที่นั่งวิลแชร์หรือ บุคคลที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษัทฯเพื่อสอบถามและหาข้อสรุปร่วมกันเป็นรายกรณี
 2. ราคาทัวร์เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ได้ใช้บริการบาง รายการหรือยกเลิก ไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนได้
 3. เนื่องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัท จึงคำนึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัย ของส่วนรวมเป็นสำคัญ
 4. ห้ามนำเข้ากัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของพืชชนิดดังกล่าวเข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษตามกฎหมายของแต่ละประเทศ บางประเทศมีโทษสูงสุดถึงประหารชีวิต

ตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่อง

 1. ตั๋วเครื่องบินเป็นแบบหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่าน จะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างของสายการบินและบริษัททัวร์เรียกเก็บ
 2. ทางบริษัทฯ ได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยแล้วหากท่านยกเลิกทัวร์ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่องบินซึ่งมีค่าใช้จ่ายประมาณ 3,000–10,000 บาทแล้วแต่สายการบิน และ ช่วงเวลาเดินทาง
 3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯได้ทำการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว Refund)ผู้เดินทางต้องเป็น ผู้รอเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที่ได้จะขึ้นอยู่กับแต่ระบบของสายการบินนั้น ๆ เป็นผู้กำหนด
 4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่สายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันเพิ่มเติมโดยมีเอกสารยืนยันจากทางสายการบิน
 5. การจัดที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปข้อกำหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนดซึ่งทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และทางบริษัทไม่อาจรับประกันได้ว่าท่านจะได้ที่นั่งตามที่ท่านต้องการได้
 6. กรณีท่านที่จะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจ้งบริษัทเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นสามารถ ออกเดินทางได้แน่นอนมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 7. ที่นั่ง Long Leg ทางบริษัทไม่สามารถรีเควสให้ได้จะขึ้นกับข้อกำหนดของสายการบินเป็นผู้กำหนด
 8. ท่านที่ใช้ไมล์หรือแต้มบัตรเครดิตแลกตั๋วท่านจะต้องเป็นผู้ดำเนินการด้วยตัวท่านเอง
 9. น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดหรือถือขึ้นเครื่องสายการบินเป็นผู้กำหนดหากท่านมีน้ำหนักเกินกว่ากำหนดท่าน จะต้องเป็นผู้เสียค่าปรับนั้นเอง
 10. ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋าและสัมภาระของผู้โดยสาร

โรงแรมที่พัก

 1. บริษัท ฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรม ในกรณีที่บริษัทไม่ได้โรงแรมตามโปรแกรม โดยบริษัทฯจะใช้ใน ระดับมาตรฐานเทียบเท่าเดียวกันอยู่แล้ว (ยกเว้น โรงแรมที่ทางบริษัทการันตีว่าได้พักแน่นอน)
 2. เนื่องจากกฎการเข้าพักของโรงแรมในยุโรปบังคับให้เด็กอายุมากกว่า 7 ปีขึ้นไปจะต้องนอนมีเตียงเสริม บางโรงแรม เท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียงหากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่านเรียนแนะนำว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
 3. สำหรับท่านที่พักห้อง 3 เตียงขนาดของห้องพักขึ้นอยู่กับทางโรงแรมเป็นผู้จัดถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว
 4. เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจทำให้ห้องพกั แบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3ท่าน/3เตียง (Triple Room) ห้องแต่ละประเภทจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละชั้น
 5. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในโรงแรมเต็ม (บางครั้งต้องจองโรงแรมข้ามปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 6. โรงแรมในยุโรปจะมีลักษณะ Traditional Building (อาจจะดูเก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัดและไม่มีอ่างอาบน้ำซึ่งอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย
 7. โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำเครื่องปรับอากาศจะมีในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 8. บางโรงแรมไม่มีพนักงานยกกระเป๋าหรือบางครั้งอยู่ในเมืองเก่ารถโค้ชไม่สามารถเข้าถึงได้ท่านจะต้องนำสัมภาระของท่านเข้าห้องพักด้วยตัวท่านเอง

การยื่นวีซ่า / การอนุมัติวีซ่า

 1. การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของสถานฑูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครยื่นวีซ่าทางสถานฑูตเป็นผู้เก็บ หากผลวีซ่า ออกมาว่าท่าน ไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่นวีซ่าไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น และทางสถานฑูตมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี
 2. กรณีที่ท่านวีซ่าผ่านแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัท ฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนยื่นให้กับท่าน เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยสถานฑูตเป็นผู้เรียกเก็บและท่านสามารถนำวีซ่าไปใช้เดินทางได้หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ
 3. สำหรับท่านที่พำนักอาศัย ศึกษา หรือ ทำงานอยู่ต่างประเทศท่านจะต้องเป็นผู้ยื่นวีซ่าด้วยตัวท่านเอง ณ ประเทศที่ท่านพำนักอาศัยอยู่
 4. ท่านที่มีวีซ่าอยู่แล้วกรุณาแจ้งบริษัทเพื่อตรวจสอบว่าสามารถใช้ได้

** เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯ แล้ว **

** จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้ **