จีน เฉิงตู ง้อไบ๊ เล่อซาน ภูเขาหิมะวาวู่ซา

จีน เฉิงตู ง้อไบ๊ เล่อซาน ภูเขาหิมะวาวู่ซา

ราคาเริ่มต้น : 25,990 บาท
รหัสทัวร์ : ZGTFU-24063U
สายการบิน : SICHUAN AIRLINES
ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน

รายละเอียด


สำคัญโปรดอ่าน

  1. กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 15,000 บาท/ท่าน และชำระส่วนที่เหลือ 35 วัน ก่อนการเดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 35 วัน หรือ ราคาทัวร์พิเศษต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 100% เท่านั้น
  2. อัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทาง จำนวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ)
  3. ตามนโยบายการการท่องเที่ยวของประเทศจีน ผู้เดินทางจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาลซึ่งจำเป็นต้องระบุไว้ในรายการทัวร์ หากจะซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน (ใช้เวลาแต่ละร้านไม่เกิน 90 นาที)
  4. กรณีท่านมีความประสงค์ไม่ลงร้านค้ารัฐบาลมีค่าใช้จ่ายประมาณ 200-350 หยวน/ร้าน ไม่ร่วมเดินทางกับคณะ 400 หยวน/วัน
  5. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนำจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการแนะนำเท่านั้น
  6. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทำความสะอาดห้องพักเพิ่มเติม (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
  7. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อกำหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วยตัวท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
  8. ของสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนลดหรือเงินสดได้
  9. เงื่อนไขกรมธรรม์เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันเป็นผู้พิจารณา

 


 

Day1   สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่

15.00 พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน Sichuan Airlines โดยมีเจ้าหน้าที่ เลทส์โกกรุ๊ป ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้แก่ท่าน

18.10 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ ประเทศจีน โดยสายการบิน Sichuan Airlines เที่ยวบินที่ 3U3936 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

21.55 เดินทางถึง สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ ประเทศจีน หลังจากนั้นนำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ หลังจากนั้นออกเดินทางท่องเที่ยวตามรายการ (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

ที่พัก  HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

 


Day2   เมืองโบราณหวงหลงซี – เมืองเล่อซาน – ล่องเรือชมวัดหลวงพ่อโตเล่อซาน

เช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมนำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณหวงหลงซี เป็นหมู่บ้านโบราณสมัยราชวงศ์หมิง ชมความเก่าแก่แบบดั้งเดิม ซึ่งคงรักษาสภาพไว้จนถึงปัจจุบัน เดี๋ยวนี้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำหวงหลงซี มีชาวบ้านมักมาเล่นไพ่นกกระจอก และชิมชากันเป็นกลุ่มๆ บรรยากาศและสิ่งปลูกสร้างของที่เมืองโบราณหวงหลงซี นึกถึงบรรยากาศของเมืองจีนสมัยก่อน ทำให้เพลินเพลิดและชวนหลงไหลในการเดินท่องเที่ยว

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองเล่อซาน (Leshan) ตั้งอยู่ทางภาคกลางของมณฑลเสฉวน ในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เป็นเมืองที่มีทิวทัศน์สวยงาม และโบราณสถานมากมาย เป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของมณฑลเสฉวน และเป็นหนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนาในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน

นำท่าน ล่องเรือชมวัดหลวงพ่อโตเล่อซาน หรือพระพุทธรูปเล่อซาน คือ พระพุทธรูปแกะสลักหน้าผา ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และยังเป็น 1 ใน มรดกโลกภายใต้ชื่อ “ภูมิทัศน์แห่งเขาเอ๋อเหมยและพระพุทธรูปเล่อซาน” ประดิษฐานอยู่ที่เขาเอ๋อเหมยซาน บริเวณด้านหน้าพระพุทธรูปคือ แม่น้ำชิ่งอี้ เป็นที่น่าหลาดใจที่พระพุทธรูปเล่อซาน ไม่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวในเสฉวน เมื่อปี 2008 เลย องค์พระมีความสูง 71 เมตร ไหล่กว้าง 28 เมตร ถือเป็นพระพุทธรูป แกะสลักหน้าผาใหญ่ที่สุดในโลก สร้างในช่วงราชวงศ์ถัง เริ่มก่อสร้างในปี 713 นำโดยหลวงจีน ชื่อว่า ไฮ่ถัง (Haithong) เนื่องจากคุ้งน้ำบริเวณนี้ได้ กลืนกินเรือไปเป็นจำนวนมาก หลวงจีนไฮ่ถัง จึงหวังว่าการก่อสร้าง พระพุทธรูปเล่อซาน จะช่วยปกปักษ์ เรือต่างๆที่ผ่านมาบริเวณนี้ หลวงจีนไฮ่ถัง พูดไว้ว่าหากก่อสร้างพระพุทธรูปนี้สำเร็จ จะควักลูกตาของตัวเอง เพื่อเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นอันแรงกล้า แต่หลวงจีนไฮ่ถังได้มรณภาพลงก่อนที่การก่อสร้างจะแล้วเสร็จ งานก่อสร้างจึงหยุดไปกว่า 70 ปี ต่อมาจึีงมีขุนนางใหญ่นามว่า Jiedushi ได้เข้ามสนับสนุนเรื่องงบประมาณจนก่อสร้างแล้วเสร็จ ในปี 803

เย็น   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก  CENTURY SUNSHINE HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

 


 

Day3   ภูเขาง้อไบ๊ – นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาจิงติ่ง – องค์พระโพธิสัตว์ผู่เสียนทรงช้าง – พระวิหารทองวิหารเงิน – แช่น้ำแร่

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาง้อไบ๊ หรือ ภูเขาเอ๋อเหมยซาน ตั้งอยู่ในเมืองเอ๋อเหมยซานมณฑลเสฉวน เป็น 1 ในพุทธสถานอันศักดิ์สิทธิ์ 4 แห่งของจีน และถือเป็นธรรมศาลาของพระสมันตภัทรโพธิสัตว์ จึงมีการบูชาพระสมันตภัทรโพธิสัตว์เป็นหลัก โดยมีการสร้างวัดไว้ตั้งแต่สมัยโบราณทั้งหมด 26 แห่ง เป็นวัดที่มีชื่อเสียง 8 แห่ง เช่น วัดเป้ากั๋ว วัดวั่นเหนียน วัดหวาจั้ง เป็นต้น ภูเขาเอ๋อเหมยซานมีชื่อเสียงโด่งดังตั้งแต่สมัยชุนชิวจั้นกั๋วเมื่อหลายพันปีก่อน และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม ปี 1996 นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาจิงติ่ง นั่งกระเช้าใหม่ล่าสุดที่สามารถจุคนได้ถึง 100 คน ขึ้นสู่ยอดเขา ท่านจะได้สัมผัสกับความงามจากยอดเขามองออกไปท่านจะได้พบกับทะเลเมฆที่งดงาม ชมธรรมชาติดุจสรวงสวรรค์ รวมกระเช้าขึ้น-ลงเขาแล้ว และรถอุทยาน

นำท่านนมัสการ องค์พระโพธิสัตว์ผู่เสียนทรงช้าง ที่มีความสูงกว่า 41 เมตร สร้างด้วยสัมฤทธิ์ทั้งองค์ องค์พระโพธิสัตย์องค์นี้มีพระพักตร์ 10 พระพักตร์ ถูกสร้างไว้ประดิษฐานบนหลังช้าง 4 เศรียร ตั้งเด่นสง่า ให้ท่านได้นมัสการของพรเพื่อความเป็นศิริมงคลและชมความงามของวิหารทองคำ วิหารเงิน และวิหารสัมฤทธิ์ และยังถูกจัดว่าเป็นยอดเขา 1 ใน 4 เขาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในประเทศจีนอีกด้วย บนยอดเขามี พระวิหารทองวิหารเงิน พระวิหารทอง ภายในประดิษฐสถานองค์พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ ลักษณะพิเศษอีกประการหนึ่งคือ ประตูของพระวิหารทองหันไปทางตะวันตก ซึ่งเป็นทิศของทิเบต ถิ่นกำเนิดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้งนี้เพราะว่า พระสมันตภัทรโพธิสัตว์เป็นศิษย์เอกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่วนที่พระวิหารเงิน มีการจัดวางเครื่องรางมงคลที่ผ่านพิธีปลุกเสกแล้วให้เช่า ซึ่งถือเป็นการทำบุญและอิ่มบุญด้วย

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก อิสระเพลิดเพลินกับกิจกรรม แช่น้ำแร่ ให้คลายความหนาว และเหนื่อยล้า สำหรับประโยชน์ที่ชัดเจนที่สุดของการแช่น้ำแร่ คือมอบความรู้สึกผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจ ลดระดับความเครียดได้เป็นอย่างดี ด้วยอุณหภูมิน้ำที่เหมาะสม แร่ธาตุที่อุดมอยู่ในน้ำ รวมถึงสภาพแวดล้อมอันเงียบสงบ มีเพียงเสียงสายน้ำไหล สิ่งเหล่านี้ทำให้ทันทีที่เท้าจุ่มน้ำก็รู้สึกผ่อนคลาย ขับล้างสารพิษออกจากร่างกาย บำรุงสุขภาพผิว การไหลเวียนโลหิตที่ดีขึ้น เป็นต้น

 

เย็น   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก  HOT SPRING HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

 


 

Day4   อุทยานภูเขาหิมะวาหวู่ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าภูเขาวาวู่ – เมืองเฉิงตู

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานภูเขาหิมะวาหวู่ ตั้งอยู่ในอำเภอหงหยา เมืองเหมยชาน มณฑลเสฉวน มีความสูง 2,830 เมตร ได้รับการจัดอันดับให้เป็นระดับชาติ สถานที่ท่องเที่ยวระดับ AAAA ในเดือนมีนาคม 2562 ไม่รวมค่าอุปกรณ์สกี

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่เขตอุทยาน นั่งกระเช้าไฟฟ้าภูเขาวาวู่ ขึ้นสู่จุดท่องเที่ยว ชมทัศนียภาพของภูเขาหิมะ ที่มีความสูงประมาณ 3,200 ฟุต บนยอดเขาท่านจะได้พบกับน้ำตกหนานซี มีความสูงมากกว่า 1,055 เมตร อิสระท่านท่องเที่ยวบนยอดเขา หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับ เมืองเฉิงตู ไม่รวมรถแบตเตอรี่

 

ค่ำ     บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก  HOLIDAY IN EXPRESS ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

 


 

Day5   วัดเหวินซู – วัดต้าสือ – ถนนคนเดินชุนซีลู่ – แพนด้ายักษ์ – สะพานโบราณอันชุน

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ วัดเหวินซู หรือ “อารามเหวินซู” ชื่อว่า “วัดเซียงซี” แต่เปลี่ยนในสมัยราชวงศ์ชิงตามชื่อของภิกษ “ฉือดู” ตำนานเล่าว่าภิกษุฉือดูนักอยู่ที่วัดหลายปี เมื่อมรณะภาพและกำลังเผาร่างของท่นก็ได้ปรากฏรูปร่างของพระมัญชุศรีโพธิสัตวํขึ้นในเปลวเพลิง ชาวบ้านจึงเชื่อว่าท่านกลับชาติมาเกิดเป็นพระมัญชุศรีโพธิสัตว์ ร้านยางพารา

นำท่านเดินทางสู่ วัดต้าสือ หรือวัดต้าฉือ สถานที่ผนวชเป็นพระภิกษุของพระถังซัมจั๋ง ตั้งอยู่ใจกลางนครเฉิงตู มณฑลเสฉวน เดินทางไปมาสะดวกโดยใช้รถไฟฟ้าสายสีส้ม (สายที่ 2) ลงสถานี Chunxi Road เดินออกทางหลังห้าง IFS หรืออ้อมไปทาง Taikoo Li ก็ถึงทางเข้าหน้าหรือหลังวัดได้สะดวก วัดนี้มักเป็นที่ประกอบพิธีของสถานกงสุลและเป็นที่รวมตัวของคนไทยในนครเฉิงตู

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินชุนซีลู่ ย่านช้อปปิ้งหลายช่วงตึกของเฉิงตู จะเทียบกับทั้งละแวกสยามของกรุงเทพฯก็คงพอได้ ขอเตือนขาช้อปทั้งหลายว่า ควรจำร้านรวงที่เดินผ่านหรือปักหมุดในแอพแผนที่ให้ดี เพราะนอกจากช็อปไฮสตรีตทั้งแบรนด์จีนแบรนด์นอกตรงถนนสายหลักแล้ว ยังมีห้างสรรพสินค้า

นำท่านชมจุดเช็คอินที่หลายท่านควรมา แพนด้ายักษ์ (IFS BUILDING) เป็นแพนด้าที่อ้วนน่ารักกำลังป่ายปีนตึก เป็นประติมากรรมแพนด้ายักษ์แขวนอยู่บนอาคาร IFS ในใจกลางเมืองเฉิงตู

นำท่านเดินทางถ่ายรูป สะพานโบราณอันชุน เป็นสะพานในเมืองหลวงของเฉิงตูในมณฑล เสฉวน ประเทศจีน เป็นสะพานข้ามแม่น้ำจิน สะพานที่มีหลังคาปิดนั้นมี ร้านอาหารที่ค่อนข้างใหญ่และเป็นร้านอาหารยอดนิยมที่สุดใน

Option: โชว์เปลี่ยนหน้ากาก หรือที่เรียกเป็นภาษาจีนว่า “เปี้ยนเหลี่ยน” เป็นการแสดงที่ประเทศจีน ให้ความสำคัญ และยกย่องให้การแสดงนี้เป็นความลับของจีน ศิลปะการแสดงชั้นสูงของเสฉวน การเปลี่ยนหน้ากากแต่ละฉากใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาที โดยที่ไม่สามารถจับตาได้ทัน มักจะมีในรายการทัวร์ที่ไป เฉินตู จิ่วจ้ายโกว เท่านั้น ที่จะได้เห็นโชว์แบบสมจริงกันเลยทีเดียว ที่สำคัญการแสดงนี้สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน ไม่มีการถ่ายทอดให้บุคคลภายนอกได้รู้ “เคล็ดลับ” เป็นความลับเฉพาะลูกหลานชาวเสฉวนเท่านั้น ห้ามสอนเคล็ดวิชานี้แก่ผู้อื่นอย่างเด็ดขาด ราคาประมาณ 280-300 หยวน/ท่าน

ค่ำ       บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก    HOLIDAY INN EXPRESS ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

 


Day6   ถนนควานจ๋ายซอยกว้างซอยแคบ – สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ – สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ถนนควานจ๋ายซอยกว้างซอยแคบ เริ่มจากส่วนที่เป็น “ซอยกว้าง” จะเป็นถนนใหญ่สองฟาก รถยนต์วิ่งผ่านได้ ร้านที่นี่หนักไปทางร้านอาหารหรูๆ มีรถบัสพาทัวร์มาลงกันเยอะแยะ อีกส่วนคือ “ซอยแคบ” เป็นถนนคนเดิน เหมาะสำหรับเดินเล่นชิล ชิล ตกแต่งเป็นสไตล์โบราณ (แต่หรู) เต็มไปด้วยร้านรวงเก๋ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผับ บาร์ เต็มสองฝั่ง นอกจากนี้ ยังมี ร้านกาแฟ แกลเลอรี่ ร้านขายภาพวาด งานศิลปะ ร้านหนังสือ ร้านขายของที่ระลึก และมีสตาร์บัคส์ที่ได้รับการโหวตว่าสวยติดอันดับต้นๆ ของโลกอยู่ที่นี่ด้วย ต้องมาเดินให้ได้ครับ

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

14.45 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Sichuan Airlines เที่ยวบินที่ 3U3935 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

17.00   เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ … พร้อมความประทับใจ